Påvens böneintentioner 2017

Daglig bön:
Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.
Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

JANUARI
Evangelisationen: Att alla kristna ska förbli trogna Herrens
undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för
att återupprätta kyrkans fulla gemenskap, så att de kristna
tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten
står inför.

FEBRUARI
Universell: Att alla som lider under prövningar, särskilt
fattiga, flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet
och stöd i våra församlingar.

MARS
Evangelisationen: Att de kristna som lider förföljelse får
stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella
hjälp.

APRIL
Universell: Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på
sin kallelse och även på allvar kan tänka sig möjligheten att
kallas till präst eller ordenslivet.

MAJ
Evangelisationen: Att Afrikas kristna, genom att följa den
barmhärtige Jesus, ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning,
rättvisa och fred.

JUNI
Universell: Att folkens styrande ska fatta kraftfulla beslut för
att stoppa vapenhandeln, som orsakar så många oskyldigas

JULI
Evangelisationen: Att våra bröder och systrar som kommit
bort från tron, genom vår förbön och vårt vittnesbörd om
evangeliet, ska kunna komma tillbaka till den barmhärtige
Fadern, och så återfinna trons skönhet.

AUGUSTI
Universell: Att konstnärer genom sin konst och kreativitet
ska hjälpa världen att upptäcka skapelsens skönhet.

SEPTEMBER
Evangelisationen: Att våra församlingar, genom sin längtan
att sprida evangeliet, ska kunna bli platser där tron förmedlas
och kärleken till nästan blir synlig.

OKTOBER
Universell: Att alla ska behandlas med respekt på arbetet
och få sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa
ska ges möjlighet att vara med i uppbyggandet av det
gemensamma goda.

NOVEMBER
Evangelisationen: Att Asiens kristna, genom att vittna om
evangeliet i ord och handling, ska verka för dialog, fred och
ömsesidig förståelse, särskilt mellan dem som tillhör olika

DECEMBER
Universell: Att våra äldre med stöd från sina familjer och
församlingar, genom sin vishet och erfarenhet kan bidra till
att tron ges vidare till nya generationer.